این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

فرصت ارسال مقاله :

چکیده مقاله :

حداکثر تا 31 فروردین ماه نود و شش

اصل مقاله :

حداکثر تا 31 خردادماه نود و شش

تاریخ برگزاری همایش :
 دوم آبان ماه نود و نود و شش