این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

ریاست همایش : دکتر مهران مجلسی
قائم مقام همایش : دکتر محسن شکرچی زاده
دبیر علمی : دکتر سید محمد هاشمی
دبیر اجرایی :